Yhdistyksen säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Tampereen Gourmetclub ry ja kotipaikka Tampere.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää jäsentensä tietoisuutta sekä harrastusta liittyen kaikkeen kulinarismiin ja gastronomiaan sekä kehittää ruoka-, juoma- ja ravintolakulttuuria yhteistyössä alan toimijoiden kanssa sekä aktivoida yhdistyksen jäseniä osallistumaan yhdistyksen toimintaan.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi:

 • järjestää koulutus-, tiedotus- ja maistelutilaisuuksia, kilpailuja ja juhlia
 • harjoittaa kehittämis- , tiedotus- ja julkaisutoimintaa
 • tehdä aloitteita eri viranomaisille
 • olla yhteistoiminnassa muiden alan järjestöjen kanssa
 • osallistua alan kansainväliseen toimintaan
 • vuokrata tai ostaa käyttöönsä klubihuoneiston jäsenten kokoontumista varten

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi, hankittuaan tarvittaessa asianomaisen luvan:

 • ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
 • järjestää keräyksiä ja arpajaisia
 • omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta
 • myydä jäsentuotteita

3. Jäsenet

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä aktiivinen kulinarismin ja gastronomian harrastaja, jolla on kahden varsinaisen jäsenen suositus ja jonka yhdistyksen hallitus jäseneksi hyväksyy. Jäsenen on myös suostuttava noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja klubihuoneiston järjestyssääntöjä.

Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt täyttämättä säännöissä määrätyt taloudelliset tai muut velvoitteensa yhdistystä kohtaan taikka menettelyllään huomattavasti vahingoittanut yhdistystä.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää yhdistyksen vuosikokous.

Liittymismaksua eikä kauden jäsenmaksua palauteta jäsenen erottua tai tullessa erotetuksi yhdistyksestä.

6. Hallitus ja toimihenkilöt

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut kolme varsinaista jäsentä.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja rahastonhoitajan ensimmäisessä vuosikokouksen jälkeen pidettävässä kokouksessaan.

Hallituksen jäsenet valitaan kolmeksi vuosikokouksen väliseksi ajaksi siten, että erovuorossa on vuosittain yksi jäsen.

Kukin hallituksen jäsen valitaan kolmivuotiskaudeksi siten, että ensimmäiseen hallitukseen valitaan osa jäsenistä vain vuodeksi tai kahdeksi sisäisen kierron aikaansaamiseksi. Hallituksen jäsenen erotessa kesken kauden, uusi jäsen valitaan hänen tilalleen eronneen jäsenen kauden loppuun asti.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallitus nimittää halukkaita yhdistyksensä jäseniä tarpeellisen määrän toimihenkilöiksi avustamaan hallitusta yhdistyksen operatiivisessa toiminnassa, kuten jäsentapahtumien suunnittelussa ja toteutuksessa sekä klubihuoneiston järjestyssääntöjen laadinnassa.

Hallituksen jäsenet ja toimihenkilöt yhdessä muodostavat työryhmän, jota kutsutaan Tampereen Gourmetclubin klubitoimikunnaksi. Hallitus määrittelee toimihenkilöiden tarpeellisuuden ja tehtävät. Hallitus kutsuu työryhmän koolle tarvittaessa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai rahastonhoitaja, kukin yksin.

Hallitus voi oikeuttaa määräämänsä henkilön kirjoittamaan yhdistyksen nimen yksin.

8. Tilikausi ja toiminnantarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään neljä viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kesäkuun loppuun mennessä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Jäsen voi valtuuttaa toisen jäsenen käyttämään äänivaltaansa. Yksi jäsen voi valtakirjalla edustaa korkeintaan neljää muuta jäsentä.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään viikkoa ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostilla jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen.

11. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
 8. valitaan hallituksen uudet jäsenet erovuoroisten tilalle
 9. valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja, joiden toimikausi on vuosikokousten välinen aika
 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle vähintään 4 viikkoa ennen kokouskutsun lähettämistä.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.